Poštovné po celej SR úplne ZADARMO

Obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti eMarkest, s.r.o., so sídlom Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3, identifikačné číslo: 242 72 973 (ďalej len „predávajúci“), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“), uzatvorené medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzaný na internetovej adrese www.vimax.sk.

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnené na adrese www.vimax.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pri dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UZAVRENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých poplatkov s ním spojené. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti počas doby, kedy sú zobrazované v Objednávkovom formulári. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

2.2. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na našej webovej stránke.

2.3. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

2.4. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.5. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré skôr podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

2.7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcim pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3. CENATOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy kupujúcu uhradí v hotovosti pri prevzatí zásielky od Českej pošty v Českej republike a od Slovenskej pošty na Slovensku.

3.2. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

3.3. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Kupujúci má v súlade s ustanovením § 53 ods. 7 občianskeho zákonníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do šesťdesiatich (60) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do šesťdesiatich (60) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@vimax.sk.

4.2. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.1 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100Kč (slovom: sto korún českých) za každý deň predĺženia, maximálne však do výšky kúpnej ceny tohto tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody vzniknutej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj v prípade, kedy škoda presahuje zmluvnú pokutu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený neotvorený, nepoškodený a neopotrebovaný v lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 4.2 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený previesť preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný.

4.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.1 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu najneskôr do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa čl. 4.3 obchodných podmienok, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcemu.

4.4. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný, či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Rovnako tak nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. 4.2 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

5.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými obecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 612 a nasl. občianskeho zákonníku).

5.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v súlade s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vady. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované alebo na základe nimi prevádzanej reklamy očakávané, poprípade akosť a  úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

5.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejavil behom šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nedokáže opak. .

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

6.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, koerý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení nasledujúcich predpisov.

6.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo a adresa elektronickej pošty (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

6.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných komunikácií predávajúcemu.

6.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

6.5.Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nbudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.

6.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo vo vytlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

6.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými obecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 612 a nasl. občianskeho zákonníku).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vady. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované alebo na základe nimi prevádzanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

7.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou; ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor so zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuj povahe veci alebo pokiaľ sa nedokáže opak.